فعالیت های آموزشی

 آموزشهاي‌ نظري‌، كاربردي‌ كوتاه‌ مدت‌ در قالب‌ كارگاه‌هاي‌ آموزشي‌ براي‌ ارتقاي‌ دانش‌ حرفه‌اي‌ و شغلي‌ مديران‌ و كارشناسان‌ بخشهاي‌ مختلف‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ يا ساير سازمانهاي‌ بيمه‌اي‌ و حمايتي‌ حوزه‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كشور، برگزاري‌ سمينارها، سخنراني‌ها و گردهمايي‌هاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌، برنامه‌ريزي‌ يا مديريت‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ براي‌ بهبود كيفيت‌ نيروي‌ انساني‌ تأمين‌ اجتماعي‌ به‌ طور مستقيم‌ يا از طريق‌ انعقاد قرارداد با دانشگاهها، موسسه‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير سازمانهاي‌ تخصصي‌، اعطاي‌ بورسهاي‌ تحصيلي‌ يا آموزشهاي‌ مقطعي‌ در داخل‌ يا خارج‌ از كشور، ارتباط‌ با نيروهاي‌ متخصص‌ مراكز علمي‌ و پژوهشي‌ داخل‌ كشور براي‌ كمك‌ به‌ تحقق‌  اهداف‌ در دستور کار واحد آموزشمؤسسه قرار داشته و گام به گام دنبال می‌شود.
Image
Image