((  گنجینه منابع رفاه و تامین اجتماعی  ))

 

ردیف

عنوان

پديدآور/ تنالگان

 ناشر سال نشر  دانلود
1

اداره امور تامين اجتماعي

سازمان بين المللي کار

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

2

ارزشيابي اقتصادي خدمات بهداشتي و درماني

جفرسون، تام

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

3

ارزيابي اقتصادي صندوقهاي بازنشستگي در ايران

شکري، علي

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۵

4

استانداردهاي ارزيابي و اعتباربخشي بيمارستان

صدقياني، ابراهيم، ۱۳۱۷- ‎۱۳۸۵

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

 
5

استانداردهاي مميزي و اعتباربخشي بيمارستانها (JCAHO)

 

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۲

6

استراتژي برابر: باز توزيع و خدمات اجتماعي

لوگراند، ژولين

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۸

 
7

استراتژي نيروي انساني ماهر و داراي تامين: مقالات برگزيده سومين کنگره تامين اجتماعي

کنگره تامين اجتماعي (سومين: ‎۱۳۷۵: تهران)

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۵

 
8

اصلاحات سازماني در بيمارستانها: بکارگيري تعاملات بازار در اداره بيمارستانها

حسن زاده، علي، ‎۱۳۳۷-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

 
9

اصول بايگاني در مديريت اطلاعات پزشکي

جانسون،يان، ‎۱۹۴۷-   

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۰

 
10

اصول و مباني نظام تامين اجتماعي

پناهي، بهرام

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۶

 
11

اقتصاد سلامت جلد اول

ایرج کریمی

سازمان تامین اجتماعی

1387

 
12

بررسي برنامه‌ريزي دولتي در حوزه تامين اجتماعي جلد اول

اکبري، محمد علي، ‎۱۳۳۹-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

 1382

 
13

بيمه و تامين اجتماعي از ديدگاه اسلام

ابراهيمي، محمدحسين، ‎۱۳۲۹-

کوير؛ موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۵

 
14

بيمه‌ها و حمايتهاي اجتماعي

ماينوني دينتينيانو، بئاتريس

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۰

 
15

پژوهشهاي تامين اجتماعي: خلاصه طرحها (۱۳۷۲ - ‎۱۳۷۳)

 

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۴

 
16

تامين اجتماعي در اروپا: توسعه يا تعطيل؟

پلو، نيلس

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۹

17

تامين اجتماعي در ايران

اعتضادپور، ناهيد

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۵

18

تامين اجتماعي در ايران و جهان: پيشينه تاريخي، نظام‌ها و طرح‌هاي در دست اجراي کشورها از منظر بررسي تطبيقي

همايون‌پور، هرمز

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

 
19

تامين اجتماعي در کشورهاي منطقه اسکاپ

 

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۵

 
20

تامين اجتماعي و توسعه (نظام تامين اجتماعي و توسعه آن در راستاي برنامه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور): مقالات برگزيده دومين کنگره تامين اجتماعي

کنگره تامين اجتماعي (دومين: ‎۱۳۷۳: تهران)

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۵

 
21

تامين اجتماعي: راهنماي آموزش کارگران

 

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۳

 
22

تامين مالي در نظام تامين اجتماعي

 

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1376

 
23

تحليل هزينه‌هاي بيمارستاني: راهنمايي براي مديران

شپرد، دونالد

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1379

 
24

تندرستي با غذاهاي طبيعي: غذا درماني، گياهان شفابخش و پيشگيري از بيماريها

ميرحيدر، حسين، ‎۱۲۹۸-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۴

 
25

ثروت و فقر ملل: چرا بعضي‌ها چنان ثروتمندند و بعضي‌ها چنين فقير؟

لندز، ديويد، ‎۱۹۲۴-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي؛ گام نو

۱۳۸۴

 
26

جداول مرگ و میر ایران برای سال 75

حبیب الله زنجانی

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1379

 
27

جهاني شدن و دولت رفاه

سودرستن، بو، ‎۱۹۳۱-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۴

 
28

چگونه از نوزاد خود نگهداري کنيم؟

يوسفي، ناصر

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

 
29

در باب نابرابري اقتصادي

سن، آمارتيا کومار، ‎۱۹۳۳-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

 
30

در پي يافتن اعتمادي نو

لوينسکي، ريچارد

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۰

 
31

درآمدي بر حقوق تامين اجتماعي: نقد قانون تامين اجتماعي ايران بر اساس مطالعه تطبيقي

عراقي، عزت‌الله، ‎۱۳۱۹-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۱

 
32

دولت رفاه دراروپا: به‌سوي تدوين نظريه‌اي درباب کاهش نقش دولت در خدمات رفاهي

بونولي، جوليانو

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۳

 
33

دولت رفاه و حمايتهاي اجتماعي: راهبردهاي فقرزدايي

برانت، کريستينا

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۵

 
34

بررسي برنامه‌ريزي دولتي در حوزه تامين اجتماعي جلد دوم

اکبري، محمد علي، ‎۱۳۳۹-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1382

 
35

سالمندی و خردمندی

 

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1385  
36


سیاستهای فقز زدایی

ناصر موفقیان

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1383

 
37

شاخص قیمت بیمارستان

قرانعلی مرادپور

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

-۱۳۸۱

 
38

فرهنگ بيمه‌هاي اجتماعي

مريدي، سياوش

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۴

 
39

فرهنگ تامين اجتماعي: اصطلاحات و مفاهيم بيمه‌اي و حمايتي، انگليسي - فارسي

پناهي، بهرام، ‎۱۳۲۴-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

 
40

فناوري پيشرفته اطلاعات در سازمان هاي تامين اجتماعي

رهنمون، رامين، ‎۱۳۴۵-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۲

 
41

قوانين و مقررات تامين اجتماعي، مجموعه کامل (از بدو قانونگذاري تا پايان سال ‎۱۳۸۲)

ايران. قوانين و احکام

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۱

 
42

کارکردهاي تامين اجتماعي در ايران: ضرورتهاي برپايي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي

پناهي، بهرام

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۲

 
43

هابرماس، نظريه انتقادي و سلامت

اسکمبلر، گراهام، ‎۱۹۴۸-م

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1386

44

کتابشناسي رفاه و تأمين اجتماعي

مرديها، مرتضي

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۵

 
45

کتابنامه تامين اجتماعي

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي. کتابخانه

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

 
46

کيفيت در سلامت

حسن زاده، علي، ‎۱۳۳۷-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۵

 
47

گزارش طرح بيمه روستائيان

نيک‌گهر، عبدالحسين، ‎۱۳۱۶-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1384  
48

الگوي جهاني پرداخت مستمري

پالاشيوس، رابرت

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۷

 
49

مبارزه با فقر در آسيا: مباحث تازه‌اي در زمينه رشد، آماج‌بندي، و سنجش

مجمع آسيا و حوزه اقيانوس آرام در زمينه فقر (نخستين: ‎۲۰۰۱ م= ‎۱۳۸۰)

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1382

 
50

مباني حقوقي تامين اجتماعي در ايران

نصيري، مرتضي

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

 
51

مباني مديريت سوانح با مصدومين انبوه

ملک محمدي، زاهد، ‎۱۳۵۸-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۰

 
52

مجموعه مقالات ارائه شده در همايش اقتصاد بهداشت و درمان: بررسي سياستهاي کلان اقتصادي در بخش بهداشت و درمان کشور (۸-‎۱۰ آبان ‎۱۳۷۸)

همايش اقتصاد بهداشت و درمان (‎۱۳۷۸: تهران)

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۸

 
53

مديريت بيمارستان

فرانسيس، سي. ام.

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۶

 
54

مستمري هاي عمومي در هفت کشور اروپايي از ديدگاه شبيه سازي خرد

هانسن، هانس، ‎۱۹۴۲-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

 

۱۳۷۴

 
55

مقدمه‌اي بر تامين اجتماعي

 

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۸۵

 
56

مقدمه‌اي بر سياستگذاري اجتماعي

بليک‌مور، کن، ‎۱۹۴۸-

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

۱۳۷۸

 
57

نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1386

 
58

نظامهاي بازنشستگي در خاورميانه و شمال آفريقا

ربالينو، ديويد

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1381

 
59

نظريه رفاه = Welfare theory (سياست اجتماعي چيست؟)

فيتس پاتريک، توني

مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، گام نو

۱۳۸۵

 
60

نظريه‌هاي رفاه جديد

فيتزپاتريک، توني

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1385

 
61

وازگان تامین اجتماعی (و زمینه های وابسته)

ناهید اعتضادپور

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

1376