چکیده های مدیریتی کتاب های منتشر شده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی


مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در دو سال اخیر، بیش از 90 کتاب در حوزه های رفاه، بیمه‌ها و تأمین اجتماعی در قالب متون تألیفی یا ترجمه‌ای منتشر نموده یا در دست انتشار دارد. نظر به تراکم وظایف و کمبود وقت غالب مدیران، جهت افزایش کارآیی و اثرگذاری این آثار و تسهیل کاربرد یافته‌های این کتاب‌ها در عمل، مؤسسه تلاش دارد متونی با عنوان «چکیده مدیریتی» از این آثار تهیه و در اختیار سیاست‌گذاران، مدیران و عموم علاقه مندان این حوزه قرار دهد.

این چکیده‌های مدیریتی دارای چهار بخش اصلی هستند: توضیح ایده و یافته‌های اصلی کتاب در یک نمودار یا جدول، توضیحی کوتاه در مورد نویسنده اثر، پاسخ به سؤال چیستی کاربرد این کتاب در عمل در شرایط امروز جامعه ایران و در نهایت، محدودیت‌های کتاب با توجه به زمینه‌های خاص اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور در حال حاضر. با کلیک بر روی عناوین کتاب ها، می توانید آنها را دانلود کنید.