نظامنامه مسئولیت اجتماعی و گزارش دهی مسولیت اجتماعی با همکاری صندوق کارآفرینی امید بر مبنای الزامات (GRI) Global Reporting Initiative  با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تدوین خواهد شد.

براساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،تا به امروز تصور ابتدایی که از مسئولیت اجتماعی وجود داشته، آن را به عنوان فعالیت های انسان‌دوستانه نظیر کمک به مراکز خیریه تعریف می کرده است.
هرچند در ابتدا مسئولیت اجتماعی در موضوعاتی نظیر عملکرد شرکت و تجارت منصفانه پدیدار شد اما به مرور زمان و با بذل توجه بیشتر، موضوعات دیگری نظیر حقوق بشر، محيط زيست، حمایت از مصرف کننده، مبارزه با فساد اداری و تقلب و شفافیت فعالیت های کاری، انتظارات جوامع محلی و فرایندهای کاری سازمان ها به آن اضافه شدند.

از همین رو؛ موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی پیرو ابلاغیه مقام عالی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ،مسئولیت تدوین نظام نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تابعه را برعهده گرفته است و بر این اساس صندوق کار آفرینی امید به عنوان پیشگام در صنعت بانکداری اجتماعی تفاهم نامه همکاری در زمینه تدوین نظامنامه مسئولیت اجتماعی و گزارش دهی مسولیت اجتماعی بر مبنای GRI:2018 را با موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به امضا رسانید.

امید است از آنجایی که مأموريت صندوق کارآفريني اميد تجهيز سپرده هاي خرد مردم و تلفيق آن با اعتبارات دولت، شناسايي جوانان واجد شرايط، توانمندسازي آنان و کمک در ايجاد کسب وکارهاي خرد کم سرمايه و کاربر با محوريت فعاليت هاي کارآفرينانه، نيازهاي منطقه اي و توسعه کسب و کارهاي IT محور است؛بتواند در زمینه مسئولیت اجتماعی همچون اقدامات اخیر خود پیشگام باشد.